Skip to main content

ระบบให้คำแนะนำออนไลน์และดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

Online Help Desk System & Form Downloads

 

แผนกงานวิชาการ
ลงทะเบียนเรียน เพิ่มรายวิชา ถอนรายวิชา ชำระเงินล่าช้า ผ่อนผันการชำระเงิน ฯลฯ

 

แผนกงานพัฒนานักศึกษา