Skip to main content

การแข่งขันกีฬา “ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ 34

ระหว่างวันที่ 20 – 23 ธันวาคม 2559

ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

*********************************

คำขวัญกีฬา

“ราชมงคลอีสานเกมส์” ครั้งที่ ๓๔

ร่วมใจสร้างสรรค์ แข่งขันกีฬา ราชมงคลอีสานก้าวหน้า กลมเกลียว

The Art of Games Unites us All